หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
 
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลผลติทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ "
วิสัยทัศน์ อบต.วังท่าดี
 

 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์
  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน
และกลุ่มอาชีพ
  ปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลาง
ให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและเป็นศูนย์รวม
กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค
  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
กลยุทธ์
  ส่งเสริม/พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
  ฒนาแหล่งน้า/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร
  ส่งเสริม/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
และการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
  ส่งเสริม/เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการ
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านคมนาคม และงานก่อสร้าง
กลยุทธ์
  ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า
ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
  พัฒนาระบบจราจร
  พัฒนาแหล่งน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
กลยุทธ์
  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา, นันทนาการ และการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน การบริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  เพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์
  พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้า
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
กลยุทธ์
  การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และการจัดการ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
กลยุทธ์
  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ
  การจัดการองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
ลิงค์
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
  โทรศัพท์ : 056-915-577 หรือ 056-915-541
  โทรสาร : 056-915-577
สงวนลิขสิทธิ์
  สงวนลิขสิิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี
  จำนวนผู้เข้าชม 290,923 เริ่มนับ 27 ต.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10